Ze wskazanych aktów prawnych wynika, że prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje ogólne i zawodowe, określone przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze rozporządzenia. Kierowanie, czyli nadzorowanie projektowanych prac geologicznych oraz dozór hydrogeologiczny nad pracami, w ramach których wykonywane są wiercenia hydrogeologiczne, mogą być sprawowane przez osoby posiadające uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V. Sam dozór hydrogeologiczny nad pracami geologicznymi może być sprawowany przez osoby posiadające tylko uprawnienia geologiczne kategorii XI. Natomiast kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska (w tym wypadku wiercenia) nie przekracza 100 m może być sprawowane przez osoby posiadające uprawnienia geologiczne kategorii XII.