Obowiązki
-    sprawdza zgodność konstrukcji filtra z założeniami projektowymi bądź zaleceniami kierownika prac geologicznych lub zgłasza kierownikowi prac potrzebę ewentualnych zmian sposobu za filtrowania i zamykania poziomów wodonośnych w dostosowaniu do warunków hydrogeologicznych stwierdzonych podczas wiercenia;
-     prowadzi wpisy w książce wiercenia.
Kierownik prac geologicznych sprawujący nadzór hydrogeologiczny koryguje zakres projektowanych prac w dostosowaniu do bieżących wyników robót, ale tylko w granicach upoważnienia wynikającego z decyzji organu administracji geologicznej zatwierdzającej projekt. W innym przypadku powstaje konieczność sporządzenia aneksu do projektu prac geologicznych. Po osiągnięciu końcowej głębokości wiercenia kierownik prac geologicznych może skorygować konstrukcję kolumny filtrowej w otworze, w zakresie położenia części roboczej filtra, w nawiązaniu do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych i w sposób niewpływający negatywnie na osiągnięcie zamierzonego celu wiercenia.