•     pobór próbek gruntów i skał (rdzeni wiertniczych) podczas wiercenia oraz ich odpowiednie zabezpieczanie,
•     przewiercanie warstw wodonośnych,
•     zamykanie poziomów wodonośnych oraz badanie skuteczności ich zamknięcia,
•     cementację lub iłowanie kolumny rur okładzinowych,
•     próbne pompowanie otworu i jego zgodność z projektem lub podaje wytyczne prowadzenia próbnego pompowania w zależności od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych;
-     przeprowadza kontrolne pomiary w otworze: głębokości otworu, poziomu zwierciadła wody i jej temperatury itp.;
-     dokonuje poboru próbek wody do badań laboratoryjnych;
-     współpracuje przy badaniach specjalnych wykonywanych w otworze, np. geofizycznych;