• dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach geologia lub górnictwo i geologia i posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inżyniera oraz odbyła co najmniej roczną praktykę zawodową przy kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m;
  • świadectwo dojrzałości oraz tytuł technika geologa lub technika górnika bądź technika wiertnika oraz odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową przy kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.

 

Funkcję dozoru geologicznego sprawuje w trakcie wiercenia hydrogeologicznego uprawniony hydrogeolog lub geolog. Szczególnie istotny, chociaż prawnie niewymagany, jest udział hydrogeologa, gdyż wynika z celu wiercenia hydrogeologicznego, jakim jest zbadanie terenu, szczególnie pod względem litologicznym i hydrogeologicznym, oraz uzyskanie wyczerpujących informacji o występowaniu wód podziemnych, ich zasobach, jakości, wieku i innych związanych z warunkami hydrogeologicznymi. Niemniej jednak dozór może sprawować osoba, która uzyskała uprawnienia geologiczne kategorii XI, a wcześniej posiadała co najmniej świadectwo dojrzałości oraz tytuł technika geologa lub ukończone studia wyższe obejmujące nauki geologiczne, a w szczególności kierunki budownictwo, geografia, ochrona środowiska, i posiadała tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inżyniera oraz odbyła przynaj¬mniej roczną praktykę zawodową przy wykonywaniu czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych.